Ustawa o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności wprowadza nowe obowiązki dla przedsiębiorców.

Dużym placówkom handlowym doszły nowe obowiązki, tym razem w zakresie przeciwdziałania marnowaniu niesprzedanej przez nie żywności. Mają one nie tylko wymiar finansowy, ale również wiążą się z koniecznością przekazywania takich produktów organizacjom pozarządowym. Co więcej, tego rodzaju przedsiębiorcom dojdą dodatkowe obowiązki sprawozdawcze, za sprawą zmian w przepisach o rachunkowości.

Od 18 września br. obowiązują regulacje, które nakładają na sprzedawców żywności nowe powinności. Wprowadziła je ustawa z 19 lipca 2019 r. o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności. Na jej podstawie wspomniane podmioty będą zobligowane do przekazywania niesprzedanej żywności organizacjom pozarządowym, z przeznaczeniem jej na cele charytatywne.

Liczy się wielkość placówki handlowej

Nie oznacza to jednak, że nowe obowiązki będą spoczywać na wszystkich tego rodzaju jednostkach. Objęto nimi bowiem podmioty prowadzące przedsiębiorstwo spożywcze w zakresie sprzedaży żywności w jednostce handlu detalicznego lub hurtowego o powierzchni powyżej 250 m2, w której przychody ze sprzedaży żywności stanowią, co najmniej 50% przychodów ze sprzedaży wszystkich towarów (art. 2 ustawy). Przy czym w okresie przejściowym (tj. w ciągu 2 lat od wejścia w życie ww. ustawy) minimalna powierzchnia decydująca o konieczności  stosowania przepisów nowych przepisów jest jeszcze wyższa, albowiem wynosi 400 m2. Dopiero po jego upływie obowiązek ten obejmie również ww., mniejsze podmioty.

Zawarcie umowy z organizacją

Sprzedawcy żywności objęci komentowanym aktem prawnym będą zobligowani do zawierania z wybranymi organizacjami pozarządowymi umów w zakresie nieodpłatnego przekazywania żywności, która pomimo spełniania wymogów prawa żywnościowego nie zostanie przeznaczona  do sprzedaży, w szczególności ze względu na wady wyglądu tej żywności albo jej opakowań, tudzież z powodu zbliżającego się upływu terminu przydatności do spożycia lub daty minimalnej trwałości. Nie dotyczy to jednak napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz określonych w tej ustawie napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych. Pierwszą taką umowę trzeba będzie zawrzeć w terminie 5 miesięcy od daty wejścia komentowanych przepisów w życie.

Żywność w omawianym trybie będzie trafiać tylko do tych organizacji, których celem statutowym jest wykonywanie zadań w sferze zadań publicznych w zakresie:

  • pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
  • wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
  • działalności charytatywnej, polegającej m.in. na przekazywaniu żywności osobom potrzebującym lub prowadzeniu zakładów żywienia zbiorowego dla osób potrzebujących.

 

Chcesz być na bieżąco z wszystkimi zmianami? Zapisz się na nasz newsletter i polub naszą stronę na FB.

 

Opłaty za marnowanie żywności

Sprzedawcy zostaną także obciążeni opłatami za marnowanie żywności, w wysokości 0,1 zł za 1 kg zmarnowanych produktów. Przedsiębiorcy będą je sami obliczać na koniec każdego roku kalendarzowego, a następnie wpłacać na konto organizacji, z którą podpisali umowę o współpracy, w terminie do 30 kwietnia roku następnego.

Opornym grożą kary

To jednak nie koniec sankcji przewidzianych w ustawie o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności. Trzeba bowiem dodatkowo mieć na uwadze to, że podmiotom uchylającym się od realizacji wynikających z niej obowiązków grożą dotkliwe kary pieniężne. Na przykład  brak stosownej umowy zawartej z organizacją pozarządową zagrożony jest karą w wysokości 5.000 zł, natomiast naruszenie przepisów dotyczących uiszczania należnej opłaty, o której była mowa wcześniej, może skutkować karą pieniężna do 10.000 zł (art. 10 i 11 ustawy).  Wymierzanie tych kar (w drodze decyzji) będzie należeć do kompetencji wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska właściwego ze względu na miejsce prowadzenia przez zobowiązanego działalności w zakresie sprzedaży żywności.

Podstawa prawna:

  • art. 1, 2 pkt 2 i 3, art. 3, art. 5, art. 10, art. 11, art. 14, art. 18, art. 21 ustawy z 19 lipca 2019 r. o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności (Dz.U. z 2019 r. poz. 1680).