Postępowania w sprawie nałożenia kary pieniężnej dotyczące I kategorii zezwoleń, czyli pojazdów o nacisku pojedynczej osi do 11,5 tony zostaną umorzone. Natomiast już zapłacone kary, przedsiębiorcy będą mogli odzyskać!

Brexit – rozliczenie VAT przy świadczeniu usług do Wielkiej Brytanii

Wyrok TSUE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z 21 marca 2019 r. w sprawie  C-127/17 Komisja Europejska przeciwko Polsce uznał, że obowiązujący w Polsce system udzielania zezwoleń na przejazd pojazdów o nacisku osi do 11,5 ton był sprzeczny z przepisami dyrektywy Rady 96/53/WE. W związku z tym usunięto I kategorię zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego i dopuszczono poruszanie się po drogach publicznych w Polsce pojazdów o nacisku pojedynczej osi do 11,5 tony.

Postępowania w toku

Dla przedsiębiorców, wobec których aktualnie toczy się postępowanie w sprawie nałożenia kary pieniężnej za brak zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego kategorii I, wyrok TSUE i zmiana ustawy o drogach publicznych oznacza możliwość uniknięcia kary! Postępowania w sprawie nałożenia kary pieniężnej za brak zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego kategorii I wszczęte i niezakończone decyzją ostateczną przed dniem wejścia w życie ustawy zostaną umorzone.

Decyzja ostateczna

Jeżeli na Twoją firmę nałożono już karę pieniężną za przejazd pojazdu nienormatywnego bez zezwolenia lub niezgodnie z warunkami określonymi dla tego zezwolenia, możesz żądać wznowienia postępowania powołując się na orzeczenie TSUE. Możliwość wznowienia dotyczy pojazdów o nacisku pojedynczej osi do 11,5 ton (starych zezwoleń I kategorii).

UWAGA! Wznowienie dotyczy kar z ostatnich 10 lat! Konkretnie chodzi o kary nałożone za przejazd dokonany w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 26 stycznia 2021 r. Możesz starać się o odzyskanie środków, które zapłaciłeś jako kary za cały ten okres! Nie ma limitu liczby kar.

Postępowanie zostanie wznowione na Twój wniosek. Oznacza to, że kary nie zostaną umorzone automatyczne, lecz musisz złożyć wniosek i zainicjować postępowanie w tej sprawie. W skardze o wznowienie postępowania musisz:

  1. oznaczyć organ, który wydał decyzję o karze;
  2. podać datę i numer decyzji;
  3. oznaczyć strony decyzji (podmioty, które były stronami postępowania).

Skargę o wznowienie postępowania należy złożyć najpóźniej do 26 lutego 2021 r. Złóż ją do organu, który wydał decyzję o nałożeniu kary pieniężnej w I instancji. Uchylenie i zmiana decyzji o nałożeniu kary pieniężnej nie będą możliwa po upływie 5 lat od wejścia w życie ustawy zmieniającej ustawę o drogach publicznych.

Zwrot środków wraz z odsetkami (w wysokości jak dla zaległości podatkowych) otrzymasz w terminie 14 dni od dnia kiedy decyzja skutkująca koniecznością zwrotu środków zapłaconych lub ściągniętych stanie się ostateczna.

 

Wyrok sądu administracyjnego

Jeżeli sprawa lub sprawy o nałożenie kary pieniężnej na Twoją firmę rozstrzygane były przez sąd administracyjny również możesz żądać wznowienia postępowania. W sprawach zakończonych prawomocnym wyrokiem można żądać wznowienia postępowania przed sądem administracyjnym w związku z orzeczeniem przez TS UE niezgodności przepisów krajowych nakładających obowiązek posiadania zezwoleń umożliwiających poruszanie się po drogach publicznych pojazdów o nacisku pojedynczej osi do 11,5 ton z dyrektywą Rady 96/53/WE.

Skargę o wznowienie trzeba wnieść do sądu, który ostatnio orzekał w sprawie, w terminie do 26 kwietnia 2021 r. Wznowienia nie można żądać po upływie 5 lat od wejścia w życie ustawy zmieniającej ustawę o drogach publicznych.

Sąd administracyjny w orzeczeniu określi kwotę podlegającą zwrotowi wraz z odsetkami. Zwrot środków na Twoje konto nastąpi w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się tego orzeczenia.

 

Zalecamy

  1. Jeżeli w ostatnich 10 latach nałożono na Twoją firmę karę pieniężną za przekroczenie nacisku pojedynczej osi do 11,5 tony (stara I kategoria zezwolenia), możesz żądać wznowienia postępowania w tej sprawie.
  2. Jeśli postępowanie zakończyło się ostateczną decyzją, złóż skargę o wznowienie postępowania do organu, który wydał decyzję o nałożeniu kary pieniężnej w I instancji, w terminie do 26 lutego 2021 r.
  3. Jeśli postępowanie zakończyło się prawomocnym wyrokiem sądu administracyjnego, wnieś do sądu, który ostatnio orzekał w sprawie, skargę o wznowienie. Termin na złożenie skargi to 26 kwietnia 2021 r.