Więcej spółek uprawnionych do 9% stawki w CIT

Zwiększony zostanie limit, uprawniający do zastosowania stawki 9% w CIT. Do końca 2020 roku limit przychodów spółki, która może zastosować obniżony podatek CIT wynosi 1,2 mln euro. Od nowego roku wzrośnie on do 2 mln euro.

Stawki w CIT

Podatnicy CIT-u płacą podatek dochodowy w dwóch stawkach – 9% i 19%. Możliwość opłacania CIT-u w niższej stawce uwarunkowana jest głównie wysokością przychodów osiąganych przez spółkę.

Limit uprawniający do jej zastosowania zostanie z nowym rokiem zwiększony z 1,2 mln euro do 2 mln euro. Przeliczenia tej kwoty dokonuje się na pierwszy dzień roboczy danego roku podatkowego, co w przypadku spółek nie zawsze musi pokrywać się z rokiem kalendarzowym.

Niestety nie oznacza to, że wszystkie przychody spółki mieszczące się w limicie będą opodatkowane niższą stawką. W przypadku dochodów z tytułu kapitałów pieniężnych (np. dywidendy otrzymanej od spółki zależnej) spółka i tak będzie musiał zapłacić podatek w stawce 19%. W takim wypadku spółka rozliczy swoje dochody w części stawką 19% a w pozostałej 9%.

Zaznaczmy, że do limitu przychodów określających możliwość zastosowania stawki 9% wlicza się wszystkie przychody, nawet te które i tak spółka opodatkowuje 19%, czyli z kapitałów pieniężnych.

W powyższym limicie nie uwzględniasz podatku VAT.

Limit ustalany jest w danym roku podatkowym – czyli na bieżąco. Co ważne, jego przekroczenie w danym roku spowoduje, że będziesz musiał dopłacić podatek od przychodów, które wcześniej opodatkowałeś stawką 9%.

Mały podatnik

Samo zmieszczenie się w wyżej wymienionym limicie przychodów, nie jest jednoznaczne z możliwością zastosowania obniżonej stawki. Nie będziesz mógł jej zastosować, jeżeli Twoja spółka:

  1. nie jest tak zwanym małym podatnikiem;
  2. wchodzi w skład podatkowej grupy kapitałowej.

O ile podatkowe grupy kapitałowe należą do rzadkości, to pojęcie małego podatnika może być w tym zakresie kluczowe.

Małym podatnikiem jest podatnik, u którego wartość przychodu, wraz z podatkiem VAT, w zeszłym roku nie przekroczyła 2 mln euro. Wydawać by się mogło, że skoro limit jest ten sam, to zawsze warunek będzie spełniony. Niestety tak nie będzie. Zwróćmy uwagę na różnice.

Po pierwsze porównujemy przychody dwóch różnych lat. W przypadku małego podatnika limit odnosi się do przychodów roku poprzedniego, a dla zastosowania stawki 9% limit bieżącego roku.

Po drugie limit przychodów małego podatnika obliczany jest wraz z podatkiem VAT.

Przykład: Jeżeli spółka w 2021 r. osiągnęła przychód 1,9 mln euro to mieści się on w limicie do skorzystania z 9% podatku w tym roku. W 2020 roku osiągnęła ona przychód 1,8 mln euro, ale obrót ten był opodatkowany stawką 23%. Tym samym przychód liczony na potrzeby małego podatnika został przekroczony (wyniósł w zaokrągleniu 2,2 mln euro). To spowoduje, że w 2021 r. spółka nie może stosować stawki 9%.

Po trzecie zastosowanie znajdzie inny kurs euro. W przypadku limitu dla małego podatnika obowiązuje kurs euro z pierwszego dnia roboczego października roku poprzedzającego. Natomiast w przypadku limitu 9% kurs z pierwszego dnia roboczego bieżącego roku podatkowego.

Tak więc przychód liczony dla potrzeb ustalenia statusu małego podatnika będzie inny, niż przychód liczony dla możliwości zastosowania stawki 9%. W przypadku małego podatnika punktem odniesienia jest poprzedni a nie bieżący rok podatkowy.

Wyłączenia

Stawki 9% nie będziesz mógł zastosować do spółki, jeżeli:

  1. powstała ona w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału, tyle, że to wyłączenie nie ma zastosowania, jeżeli nowa spółka powstała w wyniku restrukturyzacji innej spółki objętej CIT;
  2. spółka powstała w wyniku przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej;
  3. spółka została podzielona;
  4. do spółki został wniesiony wkład niepieniężny o wartości przekraczającej 10 000 euro, przy czym wkładem tym jest przedsiębiorstwo, zorganizowana część przedsiębiorstwa lub składnik majątku firmy, jak również wcześniej zlikwidowanej firmy.

W takim przypadku wyłączenie z możliwości stosowania stawki 9% obowiązuje w danym roku oraz w roku następnym.