Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy o CIT, do przychodów zaliczamy wartość, z zastrzeżeniem ust. 4 pkt 8 (m.in. umorzenia związane z bankowym postępowaniem ugodowym, postępowaniem restrukturyzacyjnym, postępowaniem upadłościowym), umorzonych lub przedawnionych zobowiązań, w tym z tytułu zaciągniętych pożyczek (kredytów), z wyjątkiem umorzonych pożyczek z Funduszu Pracy oraz środków na rachunkach bankowych – w bankach.

Z kolei, w myśl prawa bilansowego, a dokładniej art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. d ustawy o rachunkowości, wszelkie przedawnione, umorzone nieściągalne należności i zobowiązania zaliczamy odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych i pozostałych przychodów operacyjnych – z wyjątkiem należności i zobowiązań o charakterze publicznoprawnym nieobciążającym kosztów. Przykładem takiego zobowiązania jest zobowiązanie dotyczące CIT – przedawnienie takiego zobowiązania nie znajdzie odzwierciedlenia na koncie „Pozostałe przychody operacyjne” (oznaczone jako np. 760), lecz na koncie „Podatek dochodowy” (oznaczone jako np. 870) przy jednoczesnym zmniejszeniu zobowiązania na koncie rozrachunkowym (oznaczone jako np. 221).

Zatem do przychodów trzeba będzie zaliczyć:

  • umorzenie, jak też przedawnienie kredytu bankowego,
  • umorzenie, jak też przedawnienie pożyczki od innego przedsiębiorcy albo udziałowca lub wspólnika spółki,
  • umorzenie, jak też przedawnienie z tytułu dostaw świadczenia lub świadczenia usług,
  • umorzenie, jak też przedawnienie z tytułu zobowiązań publicznoprawnych, które obciążały koszty, jak np. składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, fundusz ubezpieczeń zdrowotnych, fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych, fundusz solidarnościowy, podatki i opłaty lokalne, PCC,
  • umorzenie, jak też przedawnienie z tytułu zobowiązań publicznoprawnych, które stanowiły koszt bilansowy (zatem wypełniły normę, o której mowa w art. 32 ust. 1 pkt 32 lit. d ustawy o rachunkowości), jednakże nie stanowiły kosztu uzyskania przychodu.

 

Podstawa prawna:

  • art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowego od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 1800 ze zm.)
  • art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. d ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 217 ze zm.)