Termin zamknięcia ksiąg rachunkowych oraz sporządzenia sprawozdania minął 30 czerwca 2021 r. (dotyczy sprawozdań finansowych sporządzonych na dzień 31.12.2020 r.), przed Państwem kolejny etap, czyli zatwierdzenie i złożenie sprawozdania finansowego.

Sporządzanie i składanie sprawozdania finansowego dotyczy:

1) osób fizycznych,

2) spółek handlowych i niektórych spółek osobowych,

3) organizacji pozarządowych

zobligowanych do prowadzenia ksiąg rachunkowych na podstawie ustawy o rachunkowości.

 

Termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego

Termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego przez zarząd (dotyczy spółek handlowych i organizacji pozarządowych) upłynie: 30.09.2021 r.

 

Złożenie sprawozdania finansowego

Ustrukturyzowane e-sprawozdania finansowe należy złożyć do:

1. Szefa Krajowej Administracji Skarbowej

  • osoby fizyczne prowadzące księgi rachunkowe – w terminie do 31.07.2021 r.,
  • organizacje pozarządowe nieprowadzące działalności gospodarczej – w terminie do 11.10.2021 r.

Sprawozdanie finansowe do Szefa KAS można złożyć poprzez aplikację MF

https://e-sprawozdania.mf.gov.pl/ap/#/step2-start

2. Krajowego Rejestru Sądowego (eKRS)

Sprawozdanie finansowe do KRS należy złożyć w terminie 15 dni od zatwierdzenia sprawozdania finansowego, a więc najpóźniej do 15 października 2021 r.

Termin ten dotyczy:

  • spółki z o.o.,
  • spółki komandytowej,
  • spółki jawnej zobligowanej do sporządzania sprawozdania finansowego,
  • organizacji pozarządowej prowadzącej działalność gospodarczą.

Bezpłatnie SF można składać pod linkiem: https://ekrs.ms.gov.pl/rdf/rd/

Kiedy nie trzeba składać sprawozdania finansowego?

Wspólnicy spółki jawnej osób fizycznych lub spółek partnerskich są zwolnieni z obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego, gdy:

  • przychody netto spółki ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy są poniżej 2 mln euro (w przeliczeniu na złotówki) i
  • spółka nie prowadzi ksiąg rachunkowych.

Oświadczenie o braku obowiązku sporządzania rocznego sprawozdania finansowego należało złożyć w ciągu 6 miesięcy od dnia kończącego rok obrotowy. W praktyce, jeśli rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym, termin upłynął 30 czerwca 2021 r.

Wspólnik spółki cywilnej prowadzący księgi rachunkowe bez względu na obroty jest zwolniony ze składnia sprawozdania finansowego zarówno do Szefa KAS jak i do eKRS. Wynika to z przepisu art. 46 ust. 5 ustawy o PIT – gdzie w brzmieniu przepisu spółka cywilna nie jest podatnikiem podatku dochodowego, gdyż podatek dochodowy płacą wspólnicy spółki cywilnej.

 

Najczęściej popełniane błędy przy składaniu sprawozdań finansowych

1. Brak kompletu podpisów na sprawozdaniu finansowym – sprawozdanie finansowe podpisuje – podając zarazem datę podpisu – osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych i kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy – wszyscy członkowie tego organu.

2. Brak podpisu elektronicznego e-sprawozdania – sprawozdanie finansowe musi być podpisane podpisem elektronicznym lub zaufanym profilem lub od roku 2020 cyfrowym podpisem osobistym.

3. Błędy walidacji – niewypełnienie wszystkich wymaganych pól lub niepoprawne ich wypełnienie.

4. Komunikat podczas składania sprawozdania w eKRS – „załączony plik nie jest poprawnym plikiem xml” – może wystąpić w przypadku niepoprawnie wypełnionego sprawozdania finansowego lub dołączania w KRS pliku, który nie jest e-sprawozdaniem

 

Podstawa prawna:

  • rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 26.03.2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz.U. poz. 572).