NADZÓR KSIĘGOWY

NADZÓR KSIĘGOWY

W celu ochrony naszych Klientów przed ewentualnymi negatywnymi skutkami niespójności z obowiązującym prawem ksiąg rachunkowych oferujemy usługę nadzoru księgowego.

Celem podstawowym usługi jest okresowe kontrolowanie działu księgowości w firmie Klienta. Najważniejszą zaletą tej usługi jest niejako przekierowanie odpowiedzialności na nasze biuro zgodne z zakresem funkcji Głównego Księgowego.

Nadzór i odpowiedzialność za prowadzenie ksiąg rachunkowych w siedzibie Klienta obejmuje swoim zakresem:

Przeprowadzanie cyklicznych przeglądów ksiąg rachunkowych;

Sprawdzenie szczegółowej kalkulacji zaliczki na podatek od osób prawnych;

Kontrolę ewidencji środków pieniężnych;

Sporządzanie na koniec każdego miesiąca rachunku zysków i strat oraz bilansu firmy;

Uzgadnianie z saldami odpowiednich kont księgowych;

Comiesięczną kontrolę rejestrów VAT zakupów i sprzedaży, sprawdzanie deklaracji VAT 7;

Sprawdzenie sald rozrachunków z kontrahentami, pracownikami oraz rozrachunków publicznoprawnych;

Kontrolę zestawienia obrotów i sald po zamknięciu każdego miesiąca oraz szczegółowa analiza sposobu ujęcia w księgach dowodów księgowych, które zostały ujęte i wprowadzone do ewidencji w danym miesiącu;

Kontrolę ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych oraz planu amortyzacji;

Sporządzanie szczegółowej listy uwag i wykazu ewentualnych błędów w zakresie dekretowania i ewidencji operacji gospodarczych.