Podstawowe narzędzia wsparcia z Tarczy 6.0 to: bezzwrotna dotacja 5 000 zł, dofinansowanie do wynagrodzeń 6 000 zł na jednego pracownika, jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe oraz zwolnienie z ZUS za listopad 2020 r.
Pamiętaj, że wsparcie otrzymają tylko niektóre branże – w tym artykule, poniżej, znajdziesz pełną listę branż ustalanych według kodów PKD, które mogą liczyć na wsparcie.

Świadczenie na ochronę miejsc pracy

6 000 zł na pracownika. Dofinansowanie przeznaczone jest dla przedsiębiorców każdej wielkości (mikro, mali, średni i duzi). Warunkiem jest zatrudnianie pracowników.

Kto jest uznawany za pracownik?

Pracownik, czyli nie tylko umowa o pracę

Przede wszystkim, do dofinansowania możesz wziąć pod uwagę każdego pracownika zatrudnionego na umowie o pracę. Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, wysokość dofinansowania będzie proporcjonalna do tego wymiaru.

Na przykład Twój pracownik jest zatrudniony na 1/2 etatu. W takim przypadku możesz otrzymać dofinansowanie na tego pracownika, ale tylko w 1/2 wysokości – zamiast 2 000 zł miesięcznie przez trzy miesiące (łącznie 6 000 zł), otrzymasz 1 000 zł przez trzy miesiące (łącznie 3 000 zł).

Ale dofinansowanie otrzymasz nie tylko dla pracowników na umowach o pracę. Możesz je dostać także na pracowników zatrudnionych na umowie zlecenie, jeżeli opłacasz z tego tytułu obowiązkowe ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Pamiętaj, że w takim przypadku również dostaniesz dofinansowanie proporcjonalne do wymiaru czasu pracy zatrudnionego pracownika.

Zarabiający najwięcej nie dostaną

Nie możesz zgłosić we wniosku pracowników, których wynagrodzenie w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału. W drugim kwartale 2020 r. była to kwota 15 073,44 zł (3 x 5024,48 zł). W kolejnych kwartałach będzie to kwota podobnej wysokości.

Nowi pracownicy nie dostaną

Kolejną grupą wyłączoną od dotacji są pracownicy zatrudnieni na krócej niż trzy miesiące przed złożeniem wniosku.

UWAGA! Wniosek możesz złożyć aż do 28 lutego 2021 r. Będziesz miał więc możliwość wyboru najkorzystniejszego momentu do jego złożenia.

Sam nie jesteś pracownikiem

Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą nie może uwzględnić siebie jako pracownika.

Przykładowo zatrudniasz 1 osobę na umowie o pracę na pełnym etacie i 1 osobę na umowie zleceniu w pełnym wymiarze czasu (opłacasz za nią także obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe). W takim przypadku otrzymasz 12 000 zł dofinansowania (po 4 000 zł przez trzy miesiące). Nie otrzymasz dofinansowania „na siebie”.

Dofinansowanie do wynagrodzenia, a nie na pracownika

Dofinansowanie możesz przeznaczyć wyłącznie na wypłatę wynagrodzeń. Oznacza to, że jeżeli masz pracowników na zwolnieniach lub urlopach, którym nie wypłacasz wynagrodzeń (np. urlop wychowawczy), to nie powinieneś takiego pracownika zgłaszać do dofinansowania

Bezzwrotna dotacja

5 000 zł dotacji przeznaczonych jest tylko dla mikro i małych przedsiębiorców, czyli przedsiębiorców zatrudniających maksymalnie 49 pracowników. Dotację otrzymają także przedsiębiorcy niezatrudniający pracowników (tzw. samozatrudnieni).

Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe

Świadczenie będzie przysługiwało przedsiębiorcy, jeżeli jego przychód za październik albo listopad 2020 r. był niższy o 40% od przychodu z analogicznego miesiąca w 2019 r.

Zwolnienie ze składek ZUS za listopad 2020 r.

Zwolnienie przeznaczone jest dla każdego przedsiębiorcy, który był płatnikiem składek ZUS do 30 czerwca 2020 r., a przychód w listopadzie był niższy o 40% w porównaniu do listopada 2019 r.

UWAGA!

W każdym z tych przypadków, kluczowe znaczenie ma przedmiot przeważającej działalności gospodarczej, ustalony według PKD, na dzień 30 września 2020 r. Sprawdź, czy Twój przedmiot przeważającej działalności gospodarczej jest na liście poniżej.

 

Lista działalności

 • 47.71.Z – Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.72.Z – Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.81.Z – Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
 • 47.82.Z – Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
 • 47.89.Z – Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
 • 49.32.Z – Działalność taksówek osobowych

UWAGA! Ten kod może skorzystać wyłącznie ze zwolnienia z ZUS za listopad.

 • 49.39.Z – Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
 • 56.10.A – Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
 • 56.10.B – Ruchome placówki gastronomiczne
 • 56.21.Z – Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
 • 56.29.Z – Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
 • 56.30.Z – Przygotowywanie i podawanie napojów
 • 59.11.Z – Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
 • 59.12.Z – Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
 • 59.13.Z – Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
 • 59.14.Z – Działalność związana z projekcją filmów
 • 59.20.Z – Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
 • 74.20.Z – Działalność fotograficzna
 • 77.21.Z – Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
 • 79.90.A – Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
 • 79.90.C – Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

UWAGA! Ten kod może skorzystać wyłącznie ze zwolnienia z ZUS za listopad oraz dodatkowego jednorazowego świadczenia postojowego.

 • 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
 • 85.51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
 • 85.52.Z – Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
 • 85.53.Z – Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
 • 85.59.A – Nauka języków obcych
 • 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 86.10.Z – Działalność szpitali (tylko w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego)
 • 86.90.A – Działalność fizjoterapeutyczna
 • 86.90.D – Działalność paramedyczna
 • 90.01.Z – Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
 • 90.02.Z – Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
 • 90.04.Z – Działalność obiektów kulturalnych
 • 91.02.Z – Działalność muzeów
 • 93.11.Z – Działalność obiektów sportowych
 • 93.13.Z – Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
 • 93.19.Z – Pozostała działalność związana ze sportem
 • 93.21.Z – Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
 • 93.29.A – Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni

UWAGA! Ten kod nie może skorzystać z jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego.

 • 93.29.B – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana

UWAGA! Ten kod nie może skorzystać z jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego.

 • 93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

UWAGA! Ten kod nie może skorzystać z jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego.

 • 96.01.Z – Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich
 • 96.04.Z – Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej