Podatnik w ramach działalności gospodarczej wykonuje usługi IT, polegające na wdrażaniu systemów informatycznych w infrastrukturze chmurowej oraz przygotowywaniu i konfigurowaniu narzędzi wdrożeniowych/automatyzujących.

Miał jednak wątpliwości dotyczące opodatkowania ryczałtem i wyboru prawidłowej stawki.

W ramach swojej działalności podatnik nie osiągał przychodów z działalności:

  • związanej z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0),
  • związanej z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1),
  • związanej z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02),
  • w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0),
  • związanej z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1).

Wdrażanie systemów informatycznych obejmuje natomiast analizę obecnych systemów komputerowych kontrahenta, projektowanie, tworzenie i wdrażanie infrastruktury w chmurze zgodnie z wymaganiami kontrahenta, tworzenie dokumentacji technicznej systemów, konfigurowanie narzędzi monitorujących dane systemy informatyczne oraz automatyzowanie procesów wdrożeń systemów informatycznych.

Wnioskodawca złożył wniosek do GUS o dokonanie klasyfikacji wyżej wymienionych usług i otrzymał pismo informujące iż mieszczą się one w grupowaniu PKWiU 62.01.12.0 „Usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych”.

Pytanie wnioskodawcy dotyczyło tego, czy tak opisane usługi podlegają opodatkowaniu ryczałtem według stawki 8,5 proc.

W odpowiedzi dyrektor KIS podkreślił, że kwalifikacji poszczególnych przychodów ze świadczonych usług do określonego symbolu PKWiU dokonuje sam podatnik. Potwierdził również, że według opisanego przez podatnika stanu faktycznego wykonuje on usługi odpowiadające PKWiU 62.01.12.0. Przychody uzyskiwane przez podatnika ze świadczenia w ramach działalności gospodarczej usług sklasyfikowanych według PKWiU pod symbolem 62.01.12.0 mogą być zatem opodatkowane 8,5-proc. stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Co istotne, w opisanej sprawie dyrektor KIS ani słowem nie odniósł się do tego, czy wyszczególnione przez podatnika usługi rzeczywiście mieszczą się w klasyfikacji PKWiU 62.01.12.0, natomiast kilkukrotnie podkreślił, że odnosi się do opisanego przez podatnika stanu faktycznego.

Dyrektor KIS w odpowiedzi na wniosek podatnika de facto przerzucił na wnioskodawcę obowiązek wskazania, jakie grupowanie PKWiU będzie miało w jego przypadku zastosowanie, a sam ograniczył się jedynie do potwierdzenia, iż grupowanie to może być opodatkowane stawką 8,5 proc.

Interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 18 października 2022 r., nr 0114-KDIP3-1.4011.805.2022.2.KF

 

Podstawa prawna:

  • ustawa z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 1993 ze zm.)