Aby skorzystać z możliwości rozliczania estońskiego CIT-u, do końca stycznia spółka musi złożyć zawiadomienie w tej sprawie. Przed jego złożeniem wspólnik – osoba fizyczna – musi złożyć oświadczenie. Opublikowano ich wzory.

Estoński CIT

Cechą opodatkowania estońskim CIT-em w Polsce będzie odejście od ustalania podstawy opodatkowania w oparciu o przepisy podatkowe, a w zamian stosowanie przepisów ustawy o rachunkowości. Wybór opodatkowania przychodów ryczałtem uniemożliwia skorzystanie z innych reżimów opodatkowania, np. 9% stawki dla małych podatników czy IP-BOX.

Niestety nie każdy podatnik CIT będzie mógł skorzystać z tego modelu podatkowego. Wybór dostępny jest dla spółek kapitałowych tzn. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej. Ale i to nie dla wszystkich. Taka możliwość będzie dostępna dla spółek, w których wszyscy wspólnicy są osobami fizycznymi, nieposiadającymi praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciele (fundatorzy) lub beneficjenci fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym.

Spółki chcące skorzystać z tego reżimu muszą spełnić między innymi kryterium dochodowe (ale granicą jest 100 mln zł). Dodatkowo nie mogą osiągać więcej niż 50% przychodów z kapitałów pieniężnych, praw majątkowych, czy transakcji z podmiotami powiązanymi, ani również posiadać udziałów (akcji) w innych spółkach.

Zawiadomienie

Dokonanie wyboru opodatkowania estońskim CIT-em spółka musi dokonać do końca stycznia. W tym celu określono w rozporządzeniu wzór takiego zawiadomienia. Nie jest on skomplikowany i ogranicza się do podania danych oraz okresu na jaki wybierasz ten sposób opodatkowania. Wzór zawiadomienia stanowi załącznik do rozporządzenia (sprawdź zakładkę Źródło). Znajdziesz go również w zakładce Wzory i formularze.

Oświadczenie

Ponieważ warunkiem skorzystania z estońskiego CIT jest to, aby wspólnicy nie mieli praw majątkowych w fundacjach, trustach i innych podmiotach powierniczych, a także zakaz osiągania przychodów z podmiotami powiązanymi, spółka musi posiadać informacje w tym zakresie. Dlatego też na udziałowców (akcjonariuszy) nałożono obowiązek składania takiego oświadczenia.

W oświadczeniu tym udziałowiec (akcjonariusz) wskazuje dane podmiotów, w których posiada, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 5% udziałów w kapitale, ogółu praw i obowiązków, tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym lub instytucji wspólnego inwestowania lub innych praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciel (fundator) lub beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym. Nie wykazuje się tu podmiotów z którymi spółka nie przeprowadza transakcji. W tym miejscu pojawia się pytanie, skąd udziałowiec może uzyskać informacje, które podmioty prowadzą transakcje ze spółką.

Oświadczenie to udziałowiec (akcjonariusz) musi złożyć spółce do końca stycznia, a w przypadku, gdy zajdą jakieś zmiany w terminie 14 dni od ich zaistnienia. Oświadczenie składa się spółce.

Na żądanie naczelnika urzędu skarbowego spółka jest zobowiązana przekazać te oświadczenia. Jeżeli udziałowiec (akcjonariusz) nie przekaże oświadczenia, spółka do 30 dni musi poinformować naczelnika urzędu skarbowego o jego braku.

Wzór oświadczenia znajdziesz w załączniku do rozporządzenia (sprawdź zakładkę Źródło) oraz w zakładce Wzory i formularze.