1 stycznia 2021 roku Wielka Brytania przestała być członkiem Unii Europejskiej. Rozliczenie usług świadczonych do Wielkiej Brytanii niewiele się zmieni.

Brexit – rozliczenie VAT przy świadczeniu usług do Wielkiej Brytanii

Świadczenie usług

W przypadku gdy świadczysz usługi na rzecz innego podatnika, mającego siedzibę w Wielkiej Brytanii nadal będziesz musiał je wykazywać w deklaracji i ewidencji VAT. Różnica będzie polegała na tym, że świadczeń tych nie będziesz musiał wykazywać w informacji podsumowującej jak również w poz. 2a części C (opisanej: „w tym świadczenie usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy”) deklaracji VAT-7.

Taki sposób prezentacji świadczenia usług będziesz również stosował w przypadku transakcji z podmiotami z Irlandii Północnej. Czyli podmiot z Irlandii Północnej, w przypadku usług, traktowany jest jak podmiot z „kraju trzeciego”. Przypomnijmy, że w przypadku dostawy towarów Irlandię Północną traktujesz jako „kraj członkowski”.

Miejsce świadczenia

Ważnym kryterium sposobu opodatkowania świadczenia usług jest tzw. miejsce świadczenia. Zasadą jest, że usługi świadczone na rzecz innych podatników są opodatkowane w miejscu siedziby usługobiorcy. W przypadku świadczenia usług na rzecz osób nie będących podatnikami, miejscem świadczenia jest z kolei kraj usługodawcy. Przepisy określające, gdzie należy opodatkować usługę (czyli miejsce świadczenia) nie uległy zmianie. Jednak wpływ na to ustalenie będzie miało traktowanie Wielkiej Brytanii jako kraj trzeci. Znaczenie będzie to miało przy szczególnych przypadkach określania miejsca świadczenia usług.  Szczególną uwagę należy zwrócić na świadczenie usług na rzecz nie –  podatników przy transporcie towarów, usługach telekomunikacyjnych, nadawczych lub elektronicznych, a także niektórych usługach niematerialnych.

Usługi transportowe

Od 1 stycznia 2021 roku miejscem świadczenia usługi transportowej towarów na rzecz podmiotów nie będących podatnikami będzie kraj, w którym odbywa się transport z uwzględnieniem pokonanych kilometrów, w tym również tych w Wielkiej Brytanii (a więc rozliczenie w proporcji według ilości kilometrów przejechanych w danym kraju i  w stawkach obowiązujących w tych krajach).

Do końca poprzedniego roku miejscem opodatkowania było terytorium kraju, w którym transport się rozpoczynał. Zmiana ta będzie miała duży wpływ na przedsiębiorstwa świadczące usługi transportu towarów.

W przypadku świadczenia usług transportu pasażerów miejsce opodatkowania nie ulegnie zmianie.

Usługi telekomunikacyjne, nadawcze i elektroniczne

W przypadku tych usług miejscem świadczenia jest terytorium kraju, w którym ma miejsce zamieszkania odbiorca usługi (konsument). Jednak w przypadku państw członkowskich usługi te, do limitu 42 000 zł, mogły być rozliczone w Polsce, a po przekroczeniu limitu mogłeś skorzystać z tzw. MOSS, czyli uproszczenia w rozliczaniu tych usług, polegającego na ich rozliczeniu w polskim urzędzie skarbowym w Warszawie (deklaracją VIU-D).

Od 2021 roku usługi te świadczone na rzecz konsumentów z Wielkiej Brytanii (i Irlandii Północnej) zawsze musisz rozliczyć w Wielkiej Brytanii i nie możesz skorzystać z MOSS.

Niektóre usługi niematerialne

Szczególne miejsce świadczenia usług na rzecz konsumentów, mających miejsce zamieszkania w krajach trzecich, dotyczy usług:

  1. sprzedaży praw lub udzielania licencji i sublicencji, przeniesienia lub cesji praw autorskich, patentów, praw do znaków fabrycznych, handlowych, oddania do używania wspólnego znaku towarowego albo wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego, albo innych pokrewnych praw,
  2. reklamy,
  3. doradczych, inżynierskich, prawniczych, księgowych oraz usług podobnych do tych usług,
  4. przetwarzania danych, dostarczania informacji oraz usług tłumaczeń,
  5. bankowych, finansowych, ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, z wyjątkiem wynajmu sejfów przez banki,
  6. dostarczania (oddelegowania) personelu,
  7. wynajmu, dzierżawy lub innych o podobnym charakterze, których przedmiotem są rzeczy ruchome, z wyjątkiem środków transportu, za które uznaje się również przyczepy i naczepy oraz wagony kolejowe,
  8. polegających na zapewnieniu dostępu do systemów gazowych, systemów elektroenergetycznych lub do sieci dystrybucji energii cieplnej lub chłodniczej i usług bezpośrednio z nimi związanych;
  9. przesyłowych: gazu w systemie gazowym, energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym, energii cieplnej lub chłodniczej przez sieci dystrybucji energii cieplnej lub chłodniczej i usług bezpośrednio z nimi związanych;
  10. polegających na zobowiązaniu się do powstrzymania się od dokonania czynności lub posługiwania się prawem, o których mowa wyżej.

Do końca zeszłego roku przepis ten nie miał zastosowania do usług świadczonych do Wielkiej Brytanii z uwagi na to, że określa miejsce świadczenia usługi dla konsumentów z krajów trzecich. Ponieważ od 1 stycznia 2021 roku takim „krajem trzecim” jest również Wielka Brytania, to właśnie tam należy opodatkować te usługi.

Pozostałe usługi

W przypadku pozostałych usług zmiana Wielkiej Brytanii z „kraju członkowskiego” na „kraj trzeci”, nie wpłynie na zmianę miejsca świadczenia.