Pracownik, który wykorzystuje samochód służbowy do celów prywatnych uzyskuje nieodpłatne świadczenie, które stanowi przychód podlegający oskładkowaniu i opodatkowaniu.

Wartość pieniężna tego świadczenia od 2022 r. będzie ustalana w wysokości:

1) 250 zł miesięcznie – dla samochodów:

 • o mocy silnika do 60 kW,
 • stanowiących pojazd elektryczny wykorzystujący do napędu wyłącznie energię elektryczną akumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania,
 • stanowiących pojazd napędzany wodorem wykorzystujący do napędu energię elektryczną wytworzoną z wodoru w zainstalowanych w nim ogniwach paliwowych;

2) 400 zł miesięcznie – dla samochodów innych niż wymienione powyżej.

 

Porównanie 2021/2022

2021 2022 Wysokość przychodu
Pojemność samochodu Moc silnika
elektryczny lub napędzany wodorem 250 zł
do 1600 cm3 do 60 kW 250 zł
powyżej 1600 cm3 powyżej 60 kW 400 zł

Zmiana ta spowoduje, że w przypadku większości pracowników przychód ustalany będzie od wyższej kwoty ryczałtu (400 zł zamiast dotychczasowych 250 zł), gdyż moc silnika do 60 kW posiada obecnie mało aut używanych w przedsiębiorstwach.

        Wskazówka
Aby ustalić, ile koni mechanicznych będzie mógł mieć pojazd, aby skorzystać z niższego ryczałtu, należy pomnożyć 60 kW przez współczynnik 1,36, wskutek czego otrzymujemy ok. 82 koni mechanicznych.

Jeżeli:

 • samochód służbowy będzie wykorzystywany do celów prywatnych tylko przez część miesiąca wartość świadczenia za każdy dzień ustala się w wysokości 1/30 kwoty przychodu,
 • świadczenie przysługujące pracownikowi będzie częściowo odpłatne, to przychodem będzie różnica pomiędzy ustaloną wartością przychodów a odpłatnością ponoszoną przez pracownika.

  

        Ważne!
 Ryczałtowo określona wartość nieodpłatnego świadczenia obejmuje ponoszone przez pracodawcę koszty związane z utrzymaniem i ogólnym użytkowaniem samochodu, przykładowo takie jak: paliwo, ubezpieczenie, wymiana opon, bieżące naprawy, okresowe przeglądy, które zakład pracy - jako właściciel samochodu - musi ponieść, aby samochód był sprawny i mógł uczestniczyć w ruchu drogowym (interpretacja ogólna Ministra Finansów z 11.09.2020 r., DD3.8201.1.2020).

 

Podstawa prawna:

 • art. 12 ust. 2a-2c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1128) – w wersji obowiązującej od 1.01.2022 r.

Stan prawny aktualny na dzień 3.12.2021 r.